George: Learning to Place Long-Lived Containers in Large Clusters with Operation Constraints

 • Suyi Li*, Luping Wang*, Wei Wang, Yinghao Yu, and Bo Li (*Co-first authors in alphabetical order)
 • ACM Symposium on Cloud Computing 2021 (SoCC ’21).
  [ paper ]

BatchCrypt: Efficient Homomorphic Encryption for Cross-Silo Federated Learning

 • Chengliang Zhang, Suyi Li, Junzhe Xia, Wei Wang, Feng Yan, Yang Liu
 • 2020 USENIX Annual Technical Conference (ATC’20).
  [ paper | code ]

Abnormal Client Behavior Detection in Federated Learning

 • Suyi Li, Yong Cheng, Yang Liu, Wei Wang, Tianjian Chen
 • Workshop on Federated Learning, NeurIPS 2019 (FL-NeurIPS 19)
  [ paper | poster | code ]

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

 • Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter Lasecki, Dragomir Radev
 • EMNLP 2019
  [ paper | bibtex | code | project page | blog ]

SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

 • Tao Yu, Rui Zhang, Michihiro Yasunaga, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Suyi Li, Heyang Er, Irene Li, Bo Pang, Tao Chen, Emily Ji, Shreya Dixit, David Proctor, Sungrok Shim, Jonathan Kraft, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher and Dragomir Radev
 • ACL 2019
  [ paper | bibtex | code | project page | blog ]

Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model

 • Alexander Fabbri, Irene Li, Tianwei She, Suyi Li and Dragomir Radev
 • ACL 2019
  [ paper | code ]